Projekt „Własna firma szansą na sukces”

Projekt „Własna firma szansą na sukces”

Małopolski Instytut GospodarczyFundacja Akademia Obywatelska zapraszają do udziału w projekcie „Własna firma szansą na sukces”. Celem projektu jest wsparcie osób biernych zawodowo, w wieku 18-29 lat, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą. Projekt jest adresowany do osób z województwa podkarpackiego które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. Wysokość dotacji na osobę wyniesie 23 050 zł  a wysokość wsparcia pomostowego 2 600 zł. Wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez 6 miesięcy. Dotacje i wsparcie pomostowe uzyska 76 osób.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania: 3 458 150,10 zł.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba spełniająca jednocześnie następujące kryteria:

a) jest osobą bierną zawodowo, zamieszkującą/uczącą się na terenie województwa podkarpackiego,

b) wiek od 18-29 lat,

c) nie spełniająca kryteriów grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.,

d) utraciła pracę po 1 marca 2020 r.,

e) spełnia wymogi dla uczestników wskazanych w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Biuro Projektu:

35-006 Rzeszów
ul. E. Orzeszkowej 7, I piętro
Godziny otwarcia: 8:00–16:00
Tel.: 732 944 722 lub 733 033 638

www.akademiaobywatelska.eu