Pomagamy…

Wspieramy finansowo inicjatywy osób bezrobotnych oraz mikro, małych i średnich firm.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) w Rzeszowie, działający w strukturze Małopolskiego Instytutu Gospodarczego został utworzony w ramach Projektu TOR#10 Programu Banku Światowego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Projektu było i jest zapobieganie bezrobociu i kreowanie przedsiębiorczości w Polsce. Poprzez swoją działalność Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera finansowo inicjatywy osób bezrobotnych oraz mikro, małych i średnich firm. Dodatkowym celem funkcjonowania funduszu jest pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy.

W celu uzyskania pożyczki należy przygotować komplet dokumentów prezentujących status prawny wnioskodawcy oraz plan ekonomiczno-finansowy projektowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.:

  • wniosek o pożyczkę na ustalonym formularzu,
  • biznes plan prezentujący założenia finansowe projektu, w tym również projekcję wyników finansowych na okres pożyczki,
  • zaświadczenie (osoby bezrobotne) z lokalnego urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej,
  • dokumenty potwierdzające proponowane przez wnioskodawcę zabezpieczenie – oświadczenia poręczycieli, zaświadczenia o dochodach, wyceny składników majątkowych, polisy ubezpieczeniowe, itp.,
  • pisemną zgodę współmałżonka na skorzystanie z pożyczki  lub ewentualne potwierdzenie rozdzielności majątkowej współmałżonków (dotyczy osób pozostających w związkach małżeńskich),
  • dokumenty finansowe za ostatnie trzy lata (firmy już działające).

Wszelkie druki niezbędne do złożenia wniosku można pobrać w siedzibie FRP.

Maksymalna kwota pożyczki, o jaką można się ubiegać to kwota 120 000 zł. Pożyczka może być udzielona na okres do 5 lat. Spłata pożyczki następuje w miesięcznych ratach. Oprocentowanie pożyczki na okres do 1 roku jest naliczane w stosunku rocznym wg stopy równej stopie kredytu redyskontowego NBP. Dla pożyczki wnioskowanej na okres 2 lat do tak obliczonej stopy oprocentowania należy dodać 1 punkt procentowy, dla pożyczki 3-letniej: 2 punkty procentowe, dla pożyczki na okres do 5 lat 3 punkty procentowe. Dodatkowe koszty jakie należy uwzględnić ubiegając się o pożyczkę to prowizja Małopolskiego Instytutu Gospodarczego w wysokości od 2% do 3% kwoty pożyczki (płatna po uzyskaniu i wypłaceniu pożyczki wnioskodawcy).

Przedstawione przez wnioskodawcę dokumenty są oceniane przez specjalistów FRP. Następnie Komisja Pożyczkowa FRP podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania pożyczki na warunkach proponowanych przez wnioskodawcę. Istnieje ponadto możliwość zaproponowania przez Komisję innych warunków umowy pożyczkowej jeśli wnioskowane zagrażają pomyślnej realizacji projektowanego przedsięwzięcia.

Pożyczka może być spłacona przed terminem wynikającym z umowy. Nie powoduje to naliczania żadnych dodatkowych opłat zaś dla pożyczkobiorcy stwarza szansę na niższe koszty odsetkowe zaciągniętej pożyczki.

Pomocą w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do uzyskania pożyczki służą klientom FRP konsultanci Małopolskiego Instytutu Gospodarczego – Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (OWP).

Zapraszamy.