30 lat historii…

Kreujemy, promujemy i wspieramy przedsiębiorczość

Małopolski Instytut Gospodarczy (MIG) został utworzony w 1992 roku przez grupę pracowników naukowych i przedsiębiorców jako kontynuacja projektu Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Efektem projektu była działalność w latach 1991 – 1994 Polsko-Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości oferującego pomoc szkoleniową wykładowcom polskich uczelni oraz szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców.

Instytut jest pozarządowym stowarzyszeniem typu non-profit. Prowadzi działalność w zakresie: szkoleń, doradztwa i usług finansowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz właścicieli mikro, małych i średnich firm w regionie Podkarpacia.

Oferuje szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i finansów. Udziela doradztwa w zakresie finansowanie nowo uruchamianych przedsięwzięć a także pomaga w uzyskaniu i zagospodarowaniu środków finansowych z innych źródeł. MIG opracowuje raporty dotyczące sytuacji przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na Podkarpaciu oraz aktywności gospodarczej podkarpackich gmin.

Wybrane formy aktywności MIG


Agencja Badawczo Konsultingowa Małopolskiego Instytutu Gospodarczego

Agencja świadczy usługi w zakresie rozwoju i kształcenia kadry pracowniczej, zarządzania finansami i marketingiem. Agencja specjalizuje się w przekształcaniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, analizowaniu rentowności planowanych inwestycji, poszukiwaniu źródeł ich finansowania oraz prowadzeniu badań rynkowych pod kątem podejmowania strategicznych decyzji. Klientami MIG-u były m.in.: ICN Polfa S.A. Rzeszów (nagroda Ministra Przemysłu i Handlu za biznes plan przygotowany przez MIG), Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A., Resbud Rzeszów S.A., Instal Rzeszów S.A., Alima Gerber S.A. oraz kilkadziesiąt innych firm z regionu Podkarpacia.

Przykładowe opracowania:

 • Biznes plan dla Polfy Rzeszów w celu uzyskania standardów GMP, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 1994, (nagroda Ministra Przemysłu i Handlu).
 • Plan strategiczny  Instal Rzeszów S.A. na lata 1997–2002, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 1997.
 • Biznes plan dotyczący wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym przez „Brodvin” pracownicza Sp. z o.o., Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów, 1999.
 • Biznes plan utworzenia przedsiębiorstwa pod firmą Energetyka „Wisłosa” z wykorzystaniem aktywów należących do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2002.
 • Diagnoza sytuacji finansowej oraz wycena wartości rynkowej spółki „Polskie Sieci Elektroenergetyczne – System” Sp. z o.o., Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2003.
 • Program naprawczy dotyczący warunków spłaty kredytu obrotowego przez firmę Jedynka S.A., Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2004.
 • Narodowy Plan Rozwoju jako narzędzie realizacji polityki regionalnej w państwach Unii Europejskiej, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2004.
 • Analiza oddziaływania programów „Radio Rzeszów” w regionie rzeszowskim, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2005.
 • Biznes plan dotyczący wykorzystania długoterminowego kredytu inwestycyjnego przez „Auto – Jakubowscy” Sp.J., Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2006.
 • Raport. Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej. Wyniki badań inicjatyw klastrowych w województwie podkarpackim, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok – Rzeszów 2007.

Studia podyplomowe z MIG

Od 1993 r. do 2000 r. Instytut, we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, organizował studia podyplomowe z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości oraz zarządzania (ponad 1400 absolwentów). Studia podyplomowe były kontynuowane od 2001 r. do 2013 r. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (ponad 1000 absolwentów).

Wyższa Szkoła Zarządzania

W 1996 r. Małopolski Instytut Gospodarczy utworzył niepaństwową uczelnię – Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie. WSZ prowadziła do 2013 roku studia licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing oraz od 2001 r. do 2010 r. studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Liczba absolwentów: 4148.

TISIT – Tarnopolski Instytutu Socjalnych i Informacyjnych Technologii

W 2001 r. Małopolski Instytut Gospodarczy oraz Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie wsparły projekt utworzenia w Tarnopolu na Ukrainie, pierwszej, polsko-ukraińskiej szkoły wyższej. 7 grudnia 2001 r. podczas spotkania założycielskiego z udziałem prezesa zarządu Małopolskiego Instytutu Gospodarczego dr Krzysztofa Kaszuby oraz przedstawicieli instytucji naukowych i społecznych z Tarnopola i Lwowa, m.in. prof. Bohdana Andrushkiva, Jarosława i Ivanny Bakuszewycz, Andrzeja Goszczyńskiego został utworzony Tarnopolski Instytutu Socjalnych i Informacyjnych Technologii (TISIT). Tego samego dnia TISIT został zarejestrowany jako samodzielna, niepaństwowa placówka edukacyjna w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z udziałowców spółki został Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie. TISIT uzyskał prawo do prowadzenia zajęć na kierunkach socjologia oraz ekonomia i przedsiębiorczość. W kolejnych latach TISIT oferował nowe kierunki studiów na poziomie licencjackim dla kilku tysięcy studentów. Od 2016 r. TISIT prowadził studia na następujących kierunkach: międzynarodowa działalność gospodarcza, marketing, działalność w zakresie przedsiębiorczości, handlu i wymiany oraz praca socjalna. Programy studiów TISIT były koordynowane z programami polskich uczelni w celu zapewnienia kontynuacji studiów na polskich uczelniach w ramach programu „Podwójny dyplom”. Z możliwości studiowania w Polsce, głównie w Krakowie i Rzeszowie, skorzystało kilkuset studentów i absolwentów TISIT. W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku TISIT we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i innymi polskimi uczelniami realizował konferencje naukowe i projekty badawcze, m.in.:

 • Forum Międzynarodowe: „Razem w Europie” (2011 r., Dni Europy w TISIT);
 • Forum Międzynarodowe: „REGIONY WIEDZY: Ukraina w europejskiej przestrzeni edukacji – nauka – innowacje dla rewitalizacji i dobrobytu terytoriów” (2010 r.);
 • Projekt, „Razem w Europie: strategie marketingowe rozwoju regionalnego” (2005 r.);
 • Projekt, „Media, biznes, społeczeństwo, rząd” (2004 r., we współpracy z Międzyrządową Fundacją Inicjatyw Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej PAUCI).

Ważnym obszarem działalności TISIT były szkoły i kursy języka polskiego dla mieszkańców Tarnopolszczyzny i innych regionów Zachodniej Ukrainy oraz organizacja imprez związanych z historią Polski. M.in. 21 listopada 2018 roku w TISIT odbyło się wydarzenie poświęcone obchodom 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Studenci I i III roku wspólnie z Darią Goszczyńską, profesorem nadzwyczajnym ekonomii i marketingu międzynarodowego, przygotowali przegląd historii i kultury Polski, chronologii niepodległości oraz miejsca i roli stosunków Ukrainy z Polską w procesie integracji europejskiej. Więcej na stronie: www.tisit.edu.ua.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości i Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Od 1996 roku (po zakwalifikowaniu się do projektu Banku Światowego i Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej) w strukturze MIG-u funkcjonują dwie agendy: Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) i Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (OWP).

FRP oferuje pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, w tym także zwalnianych grupowo z dotychczasowej pracy. O pożyczkę mogą również ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący własną działalność oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

OWP prowadzi indywidualne doradztwo oraz szkolenia m.in. w zakresie: przedsiębiorczości, zarządzania firmą, zarządzania finansami.

Udział MIG w innych, wybranych projektach międzynarodowych i krajowych. Tematyka realizowanych projektów była skoncentrowana głównie na analizie i  rozwoju przedsiębiorczości.

Firma 2000

W latach 1997 – 2000 Instytut realizował projekt USAID – Firma 2000, którego jednym z celów był współpraca z amerykańskimi specjalistami w zakresie doradztwa dla małych i średnich firm.

Fundusz Współpracy – Małe granty 2002 r.

Projekt Inicjatywy Pro-Europejskie. Celem przygotowanego przez Instytut projektu było zapoznanie przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców z regionu Podkarpacia z polityką handlową Unii Europejskiej wobec małych i średnich firm.

PL-BY-UA 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Analiza stanu przedsiębiorczości w regionach transgranicznych trzech państw oraz szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z Polski, Białorusi i i Ukrainy.

PL- SK 2007- 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2008-2017

Realizacja projektu adresowanego do przedstawicieli branży turystycznej z Podkarpacia.

Europejski Fundusz Społeczny, 2017 r.

Innowacja: Luka Kompetencyjna – narzędzia do badania potrzeb edukacyjnych studentów uczelni technicznych na potrzeby praktyk studenckich.

Działalność wydawnicza MIG

W ramach działalności wydawniczej MIG-u zostały wydane m.in. następujące publikacje:

 • Kaszuba K., Podkarpackie wilki czyli sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2000.
 • Kaszuba K., Kawa P., Przewodnik po Unii Europejskiej : poradnik dla przedsiębiorcy-eksportera, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2002.
 • Bakuszewicz I., Kaszuba K., (red). Pidprijemnictwo ta rozwitok spiwrobitnictwa w Jewroregioni Karpati, Ternopil – Rzeszów: Instytut Badań Regionalnych Akademii Nauk Ukrainy – Wyższa Szkoła Zarządzania – Małopolski Instytut Gospodarczy, 2000.
 • Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski z Unią Europejską, red. K. Kaszuba, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010.
 • Badania adaptacyjności podkarpackich przedsiębiorstw w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych – raport z badań, Rzeszów 2010.
 • Analiza porównawcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kraju Preszowskim i na Podkarpaciu, red. Kaszuba K., Madzinova R., Rzeszów- Presov 2012.
 • Kaszuba K., Tchon Li Ku, Goszczynski A., red. Analiza potencjału przedsiębiorczości trzech regionów: podkarpackiego, lwowskiego, grodzieńskiego, Rzeszów-Grodno-Lwów, Małopolski Instytut Gospodarczy 2012.
 • Analiza porównawcza potencjału eksportowego średnich przedsiębiorstw w Kraju Preszowskim we Wschodniej Słowacji podregionie krośnieńsko-przemyskim na Podkarpaciu. red. Kaszuba K., Madzinova R., Setlakova I., Cierpiał-Wolan M., Rzeszów- Presov 2014.

Raporty badawcze MIG

Od ponad 20 lat Małopolski Instytut Gospodarczy opracowuje raporty badawcze analizujące rozwój gospodarki Podkarpacia m.in. raporty dotyczące podkarpackich przedsiębiorstw, gmin, inwestycji zagranicznych, rynku pracy.

a) Lista 100 największych przedsiebiorstw Podkarpacia -20 raportów za lata 2001-20018.

Celem raportów jest prezentacja kondycji i rozwoju podmiotów gospodarczych Podkarpacia w takich kategoriach jak: rentowność, zysk netto, dynamika sprzedaży, wartość eksportu, udział eksportu w sprzedaży, zatrudnienie oraz kapitalizacja giełdowa podkarpackich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2018 r., roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości w ramach raportu zaprezentowano 100 przedsiębiorstw z okresu 10 dekad (1918 – 2018).

b) Aktywna Gmina Podkarpacia – 12 raportów za lata 2007-2020.

Celem tej inicjatywy jest prezentacja aktywności samorządów, organizacji i mieszkańców podkarpackich gmin oraz promowanie pomysłów i działań wzmacniających potencjał gospodarczy i społeczny Podkarpacia w pięciu kategoriach: Turystyczna Gmina Podkarpacia, Inwestor Dekady, Skuteczny Beneficjent Środków Unijnych, Kreator Kapitału Społecznego oraz Lider Globalizacji.

c)  Raport o stanie inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim do roku 2007.

d) Raport. Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej. Wyniki badań inicjatyw klastrowych w województwie podkarpackim, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok – Rzeszów 2007.

e) Raport z badań rynku pracy przeprowadzonych w okresie od  8.11.2017 r. do 27.11.2017 r. zrealizowany wśród osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Rzeszowie, z terenu Miasta Rzeszów i Powiatu Rzeszowskiego.

Organizatorem Instytutu i Prezesem Zarządu jest dr Krzysztof Kaszuba.