Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”

Małopolski Instytut GospodarczyFundacja Akademia Obywatelska zapraszają do udziału w projekcie „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”. Celem projektu jest wsparcie osób biernych zawodowo, w wieku 18-29 lat, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą. Projekt jest adresowany do osób z województwa podkarpackiego. Wysokość dotacji na utworzenie firmy, na osobę, wyniesie 23 050 zł,  a wysokość wsparcia pomostowego 2 800 zł. Wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez 6 miesięcy. Dotacje i wsparcie pomostowe uzyskają 74 osoby.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania: 3 497 472,00 zł.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba spełniająca jednocześnie następujące kryteria:

a) jest osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamieszkującą/uczącą się na terenie województwa podkarpackiego,

b) wiek od 18-29 lat,

c) nie spełniająca kryteriów grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.,

d) spełnia wymogi dla uczestników wskazanych w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oferujemy:

  1. Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości.
  2. Dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa w wysokości 23 050 zł.
  3. Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w kwocie 2800 zł na miesiąc.

Do pobrania:

Rozeznanie rynku

Biuro Projektu:

35-006 Rzeszów
ul. E. Orzeszkowej 7, I piętro
Godziny otwarcia: 8:00–16:00
Tel.: 732 944 722 lub 733 033 638

www.akademiaobywatelska.eu